White Chicken

My White Zombie

Breaking into the feedbag

Nom nom nom nom